Spanien: „EUROFORO”

Spanien: „EUROFORO”

Schüler erwerben durch die Vermittlung von Wissen über Europa und seine Nationen, das von aktueller Bedeutung ist, eine reflexive Bildung. − Sie entwickeln die Fähigkeit, Material und Daten zu recherchieren und Präsentationen zu erstellen. − Sie werden für soziale Probleme sensibilisiert und ihr Interesse, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und ihre soziale und bürgerschaftliche Verantwortung angeregt. Das Programm EUROPÄISCHES DISKUSSIONSFORUM FÜR JUGENDLICHE richtet sich an Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren, die bereit sind, in ihrer Freizeit einer Beschäftigung nachzugehen, die von der Recherche nach Informationen über AKTUELLE POLITISCHE, WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE THEMEN, die im EUROPÄISCHEN PARLAMENT erörtert werden, über die Erarbeitung einer Präsentation zu einem gewählten Thema bis zu deren Vortrag und der Erörterung des Themas reicht, und zwar zunächst in der jeweiligen Gruppe im Zentrum und dann mit weiteren Gruppen der acht Schulen Madrids aus unterschiedlichen Ländern der Gemeinschaft, die sich an diesem Projekt beteiligen. Die wichtigsten ZIELE des Projekts sind: * Entwicklung eines Didaktik- und Bildungsforums für europäische Fragen, auf dem Anregungen und Hilfen für die Kommunikation gegeben werden; Gruppenarbeit, Gedankenaustausch und Freundschaft unter Jugendlichen aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten (Schweden, Dänen, Finnen, Deutsche, Briten, Franzosen und Spanier), die in verschiedenen Zentren unserer Gemeinschaft Schulen besuchen. * Förderung des Lernens durch Nachdenken über aktuelle Themen, Entwicklung der Fähigkeit zur Recherche von Materialien und Daten, zur Erarbeitung einer öffentlichen Präsentation, zu Argumentation, Kritik und konstruktiven Angeboten. Mit dieser Aufgabe werden das Interesse, die Mitwirkung und das soziale und bürgerschaftliche Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen geweckt. * Schaffung eines Raums, in dem die Jugendlichen sich frei und direkt äußern können, ohne dass Erwachsene für sie sprechen, und wo sie über aktuelle politische, wirtschaftliche und soziale Themen auf nationaler und internationaler Ebene debattieren können. * Einrichtung einer Institution, wo sich Jugendliche aus verschiedenen Ländern der Gemeinschaft von Zeit zu Zeit zusammenfinden können, um gemeinsam die Anwendung neuer pädagogischer Methoden zu besprechen und zu bewerten, auf die unter den Lernmethoden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union am meisten gesetzt wird: die Verknüpfung von Lehren und Lernen mittels Fakten, Verfahren und Werten. Als Fazit lässt sich sagen, dass das Projekt EUROPÄISCHES DISKUSSIONSFORUM FÜR JUGENDLCHE nach geeigneten Konzepten, Verfahren und Werten für die Ausbildung von Jugendlichen, den künftigen Bürgern unserer Europäischen Gemeinschaft sucht. Das Projekt EUROPÄISCHES DISKUSSIONSFORUM FÜR JUGENDLICHE, das 1996 aus der Taufe gehoben wurde, verfügt in jedem Zentrum über einen zum Koordinator bestimmten Lehrer und wird vom jeweiligen Schuldirektor unterstützt. Jedes Jahr beteiligen sich 250 Schüler mit großem Erfolg. Auf ihren Generalversammlungen konnten sie bereits mehrere Botschafter und MdEP und sogar das Fernsehen begrüßen. Wir waren über Euroscola in Straßburg, trafen Nicole Fontaine, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, und arbeiten regelmäßig mit dem spanischen Bundesrat der Europäischen Bewegung zusammen. Sehr dankbar sind wir für den Rat und die Unterstützung durch das Madrider Büro des Europäischen Parlaments und das Rathaus von Alcobendas, das uns Räume für unsere Aktivitäten zur Verfügung stellt.(Der vorstehende Text gibt die von den Projektträgern selbst erstellte Zusammenfassung ihres Wettbewerbsbeitrags zum Europäischen Jugendkarlspreis 2010 wieder.)