Biografie

Karelsprijswinnaar 1953 Jean Monnet

Biografie

  • Geboren op 9 november 1888 in Cognac (Charante).
  • Met 16 jaar intreden in de vaderlijke firma (cognac- en wijnhandel); vanaf 1914 vervulde hij diverse taken bij de uitbreiding van intergeallieerde diensten (inkoop van graan, zeescheepvaart).
  • In 1919 werd hij tot plaatsvervangende secretaris-generaal van de Volkerenbond verkozen; dit ambt bekleedde hij tot in 1923. Daarna bekleedde hij o.a. de functie van economisch adviseur in Shanghai en Roemenië; medewerking aan het Amerikaanse plan voor herstructurering van de bewapeningsproductie.
  • Van 1943 tot 1945 bekleedde hij in het Franse bevrijdingscomité het ambt van staatscommissaris voor voeding, bewapening en wederopbouw. Van 1946 tot 1950 was hij leider van het nieuw opgerichte Nationale Planningsbestuur; als in mei 1950 de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Schuman, het plan voor de oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voorlegde, werd Monet, die het plan had ontwikkeld, tot president van de Parijse Schuman-Plan-Conferentie benoemd.
  • Hij, die ook de grondslagen voor de schepping van de Europese Economische Gemeenschap en Euratom mee ontwikkelde, geldt als architect van de Europese Vereniging.
  • In 1955 riep hij een actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa uit, waarin hij als voorzitter het doel nastreefde van de politieke Unie van Europa. In 1976 werd hij door de regeringschefs van de Europese Gemeenschap benoemd tot ereburger van Europa. 
  • Gestorven op 16 maart 1979.